Όροι τσάρτερ Bareboat

1. Πληρωμή

Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το 50% του συνολικού ποσού αμέσως, με βάση την εκτίμηση που έλαβε, ενώ το υπόλοιπο πρέπει να καταβληθεί σε 4 (τέσσερις) εβδομάδες πριν από τη συμφωνημένη διαμονή. Οι πληρωμές γίνονται σε μετρητά (KN), με τραπεζική εντολή ή πιστωτική κάρτα. O πελάτης υποχρεούται επίσης να υποβάλει κατάλογο πληρώματος, αντίγραφο της άδειας πλοιάρχου και πιστοποιητικό VHF στον προμηθευτή, 4 (τέσσερις) εβδομάδες πριν από τη συμφωνημένη διαμονή.

2. Τιμή υπηρεσιών διαμονής σκάφους

Η τιμή από το τιμοκατάλογο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής στο σκάφος για τους επισκέπτες. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το κόστος των καυσίμων. Το σκάφος παραδίδεται στον πελάτη με full καύσιμα και δεξαμενή νερού, καθαρό και σε καλή κατάσταση λειτουργίας, και πρέπει να επιστραφεί στην ίδια κατάσταση.

3. Συλλογή σκάφους

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος να ξεκινήσει με τις υπηρεσίες διαμονής στο σκάφος, στον τόπο και κατά το διορισμένο χρόνο, σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Αν ο φορέας παροχής υπηρεσιών, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι σε θέση να διαθέσει το σκάφος στον πελάτη στο μέρος και την στιγμή που προσδιορίστηκε, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος χρηματικού ποσού για τις ημέρες κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή η χρήση των υπηρεσιών διαμονής. Αν ο φορέας παροχής υπηρεσιών, δεν είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες διαμονής ή να διαθέσει το σκάφος, στο τόπο διορισμού, 24 ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας, ή να παρέχει ένα παρόμοιο ή ανώτερο σκάφος, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη συμφωνία ή να ζητήσει ένα ποσό ισοδύναμο της τιμής των ημερήσιων υπηρεσιών διαμονής , για τον αριθμό των ημερών κατά των οποίων το σκάφος δεν ήταν διαθέσιμο. Αποκλείονται όλα τα άλλα δικαιώματα αποζημίωσης. Ο πελάτης πρέπει, κατά τη συλλογή του σκάφους, να επιβεβαιώσει ότι είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να έχει τον εξοπλισμό που αναφέρεται στη λίστα ελέγχου. Πιθανές καταγγελίες πρέπει να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι, και ο πελάτης δεν δικαιούται χαμηλότερη τιμή ως αποτέλεσμα ελλείψεων που δεν παρατηρηθήκαν κατά τη συλλογή του σκάφους. Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το σκάφος στον τόπο που διορίστηκε κατά τη διορισμένη χρονική στιγμή. Αν το σκάφος αποδεσμευτεί αργότερα, ή σε άλλη θέση, ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει ένα ποσό ισάξιο της ημερήσιας τιμής υπηρεσιών διαμονής για τις πρώτες 3 ώρες αναβολής, και για την αναβολή που είναι μεγαλύτερη από τρεις ώρες, τρεις φορές της ημερήσιας τιμής υπηρεσιών διαμονής συν το επιπρόσθετο κόστος που ο φορέας παροχής της υπηρεσίας ζημιώνεται λόγω της καθυστερημένης επιστροφής του σκάφους. Μια καθυστερημένη επιστροφή μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο από δυνάμεις πέρα από τον έλεγχό του πελάτη, των οποίων ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει αμέσως το φορέα παροχής υπηρεσιών.

4. Ασφάλιση

Το σκάφος είναι ασφαλισμένο για ζημίες που προκαλούνται από τρίτους (υποχρεωτική ασφάλιση). Η ασφάλιση καλύπτει όλες τις βλάβες με ένα προνόμιο των 1.000 έως 2.000 ευρώ (ανάλογα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την αξία του σκάφους). Μετά τη συλλογή του σκάφους, ο πελάτης καταβάλει ένα ποσό ως εγγύηση μεταξύ 1.000 και 2.000 ευρώ, πληρωτέο σε μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Η εγγύηση θα επιστραφεί ολόκληρη όταν το σκάφος επιστραφεί ακέραιο και καθαρή, εντός του χρόνου που συμφωνήθηκε. Η εγγύηση πληρώνεται επίσης όταν προσλαμβάνεται ένας πλοίαρχος μαζί με το σκάφος. Ζημιές που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αλλά δεν αναφέρονται αμέσως στον ασφαλιστή, δεν αναγνωρίζονται σύμφωνα με τους όρους της ασφαλιστικής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πελάτης ευθύνεται προσωπικά για ολόκληρο το ποσό των δαπανών, λόγω μη κοινοποίησης ή εκπρόθεσμης κοινοποίησης της ζημίας. Βλάβη/ζημιά στα πανιά δεν καλύπτονται και τα έξοδα αυτά είναι ευθύνη του πελάτη, εκτός εάν το η βλάβη/ζημιά στο πανί οφείλεται σε θραύση του καταρτιού.

5. Ευθύνη πελάτη

Τυχόν ενέργειες ή παραλείψεις εκ μέρους του πελάτη, για τα οποία ο φορέας παροχής υπηρεσιών είναι υπόλογος σε τρίτους, και που συνεπάγεται υλική ή ποινική ευθύνη για τον πάροχο της υπηρεσίας, πρέπει να αντισταθμίζεται από τον πελάτη σαν αποτέλεσμα της αμέλειάς του. Ο πελάτης ευθύνεται, ιδίως, αν το σκάφος δεσμευθεί από τα κρατικά όργανα της κυβέρνησης, ως αποτέλεσμα παράνομων ενεργειών. Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, ο πελάτης υποχρεούται να γράψει την αλληλουχία των γεγονότων και να επιδιώξει την επιβεβαίωση των παραπάνω από ένα λιμενάρχη, γιατρό, ή άλλο αρμόδιο φορέα. Πρέπει επίσης να ενημερώσει αμέσως τον πάροχο υπηρεσιών. Επιπλέον, ο πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει πάραυτα στις αρμόδιες αρχές και στον φορέας παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση που εξαφανιστεί το σκάφος, την ανικανότητά του να πλεύσει το σκάφος, αν το σκάφος καταληφθεί από αυτόν ή κλαπεί, μέτρα απαγόρευσης ιστιοπλοΐας που επιβλήθηκαν από κρατικά όργανα ή τρίτους. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την απώλεια ή φθορά μέρών του σκάφους ή του εξοπλισμού θα πρέπει να βαρύνουν τον πελάτη, και αφαιρείται από το ποσό της εγγύηση στον πάροχο. Ο πελάτης υποχρεούται να ελέγξει την στάθμη λαδιού του κινητήρα σε καθημερινή βάση. Ζημία που προκαλείται από την έλλειψη λαδιού του κινητήρα ή νερού δεν καλύπτεται, και θα χρεωθεί προσωπικά στον πελάτη. Βλάβη στα υποβρύχια μέρη του σκάφους, που απαιτούν εξέταση, θα χρεωθούν επίσης στον πελάτη. Ζημίες στην εξωλέμβια μηχανή δεν καλύπτονται και οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε από αμέλεια εκ μέρους του πελάτη χρεώνεται στον πελάτη.

6. πελάτη υποχρεώσεις

Ο πελάτης υποχρεούται να πλεύσει μέσα σε Κροατικά χωρικά ύδατα, και τυχόν εξαιρέσεις απαιτούν ειδική γραπτή άδεια. Ο πελάτης υπόσχεται να μην νοικιάσει ή να δανείσει το σκάφος σε άλλο πρόσωπο, να μην συμμετάσχει σε ιστιοδρομίες και να μην χρησιμοποιήσει το σκάφος για εμπορικούς σκοπούς ή επαγγελματική αλιεία. Τη νύχτα, ο πελάτης υπόσχεται να πλέει μόνο σε ασφαλή καιρικές συνθήκες, και να τηρεί τις τελωνειακές και άλλες ρυθμίσεις. Ο πελάτης υπόσχεται να κρατήσει αρχείο καταγραφής του πλοίου με τον διορισμένο τρόπο και να χειρίζεται το σκάφος και τον εξοπλισμό του με προσοχή. Ο πελάτης πρέπει να δηλώσει την κατοχή ισχύουσας άδειας για το χειρισμό του σκάφους, ή ότι ένα μέλος του πληρώματος με την κατάλληλη άδεια θα χειριστεί το σκάφος.

7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών

Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση μέχρι 15 ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου του τσάρτερ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πάροχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα χρήματα που πληρώθηκε από τον πελάτη του τσάρτερ.

8. Ματαίωση

Ο πελάτης, αν δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει τις υπηρεσίες διαμονής στο σκάφος για οποιοδήποτε λόγο, είναι ελεύθερος να βρει ένα άλλο πρόσωπο για να αναλάβει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, αφού έχει λάβει την συναίνεση του παρόχου. Εάν δεν μπορεί να βρεθεί αντικαταστάτης, ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί:

  • 10% του συνολικού ποσού για ακυρώσεις μετά την επιβεβαίωση της κράτησης (δεν επιστρέφεται)
  • 30% της τιμής υπηρεσίας διαμονής, για ακυρώσεις που λήφθηκαν μέχρι δύο μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου διαμονής,
  • 50% της τιμής υπηρεσίας διαμονής, για ακυρώσεις που λήφθηκαν έως ένα μήνα πριν από την έναρξη της περιόδου διαμονής,
  • 100% της τιμής υπηρεσίας διαμονής, για ακυρώσεις που λήφθηκαν μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της περιόδου διαμονής.

9. Ισχυρισμοί

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών θα λάβει υπόψη ισχυρισμούς και καταγγελίες που υποβάλλονται γραπτώς όταν επιστραφεί το σκάφος, υπογεγραμμένα από τους εκπροσώπους του παρόχου υπηρεσιών και τον πελάτη.

10. Αρμοδιότητα

Σε περίπτωση διαφωνίας ή διαφοράς, επιδιώκεται μια ειρηνική διευθέτηση. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το αρμόδιο δικαστήριο είναι στο Σπλιτ.